Klagerådet er nu nedlagt

Opdateret 27. juni 2010

I forbindelse med Regeringens forslag om 
afbureaukratisering af kommuner og regioner, har
der bl.a. været forslag om at klagerådene skulle afskaffes.

Loven er den 4. juni 2010 vedtaget, hvilket vil sige af klagerådene bliver afskaffede med virkning allerede fra 1. juli 2010.

Afskaffelsen af de kommunale klageråd betyder, at klager fremover behandles efter Servicelovens bestemmelser i Det Sociale Nævn, som er en del af Statsforvaltningen. Der er placeret et socialt nævn i hver af de 5 regioner.

Proceduren vil fremover være, at alle klager over afgørelser efter Serviceloven behandles fremover med den samme klagevej, nemlig

er en borger utilfreds med kommunens afgørelse om tildeling af hjemmehjælp eller praktisk hjælp, kan borgeren klage til Det Sociale Nævn inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

borgeren sender klagen til egen kommune. Kommunen genhandler sin afgørelse. Kommunen sender efter genbehandling afgørelse og klage til Det Sociale Nævn. Kommunen har 4 uger til at behandle klagen og til at træffe ny afgørelse. Kommunen kan afgøre

a) at fastholde afgørelsen og sende den oprindelige afgørelse videre til Det Sociale Nævn sammen med klagen og sagens papirer.

b) at give klageren delvist ret og sende en ny afgørelse til borgeren. Borgeren får på ny 4 uger til at klage over denne afgørelse.

c) at give klageren ret i klagen, hvorefter klagesagen bortfalder.

Det Sociale Nævn behandler sagen, og har et mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger. Klageren får et kvitteringsbrev, når klagen er modtaget. I brevet oplyses den forventede sagsbehandlingstid.

Obs. Obs.
Det er kommunens pligt at orientere kommunens borgere om den nye klagevej.