Ældrerådet virker gennem

Opdateret 10. januar  2014

Selvstændige månedlige møder

- Møder med kommunale udvalg og forvaltninger,

- Samarbejde med pensionistforeninger, "Ældre Sagen", klubber og foreninger.

Ældrerådet er medlem af Danske Ældreråd - en sammenslutning af alle ældreråd i Danmark - som arbejder for, at ældrerådenes synspunkter bliver hørt ikke alene i kommunerne, men også i regering, folketing, offentlige institutioner og private organisationer.

Da Ældrerådet i videst muligt omfang skal varetage alle ældres interesser og synspunkter og tale på de ældres vegne, er det af stor betydning, at rådet opretholder en tæt kontakt til de ældre i kommunen.

En god forbindelse til borgerne inspirerer Ældrerådet og medvirker til at dialogen mellem rådet og Byrådet bliver bred og nuanceret. Ældrerådets synspunkter får større vægt, når de støttes af et bredt udsnit af kommunens ældre.


Kontakten til kommunens ældre og synliggørelsen af Ældrerådet i lokalsamfundet

-  sker via lokalavis/ -radio/ -TV, hvor der kan informeres om Ældrerådets aktiviteter, ideer, forslag m.v.
 
- samt selvfølgelig her på hjemmesiden og

- via Nyhedsbreve til aktivitetscentre, omsorgscentre, biblioteker, kulturhuse m.fl.