Ældrerådsmedlemmer pr. 1. jan. 2014

 

Kandidater fra Frederikssund by - som er valgt til det nye Ældreråd pr. 1. januar 2014

 

Vibeke Davids Hansen


Jeg er født og opvokset på Kyndbyværket. I 1967 flyttede jeg til Frederikssund og her har jeg boet lige siden.
I 2011 gik jeg på efterløn efter mere end 40 års arbejde i et pengeinstitut. Jeg har i mere end 10 år været i bestyrelsen i Frederikssund Historiske Forening, hvor jeg har været med til at arrangere udflugter, foredragsaftner og Familiesøndagen på Færgegården.
Hvis jeg bliver valgt til Ældrerådet, vil jeg arbejde for opretholdelse og udbygning af aktivitetscentre for seniorer som f.eks. Lundebjerggård. Jeg mener, at det er meget vigtigt, at kommunen giver seniorerne mulighed for at opretholde og udbygge deres sociale netværk og holde sig fysisk i god form så længe som muligt.
Ligeledes vil jeg arbejde for, at der hurtigt gives tilbud om fysisk genoptræning til seniorer, som er svækket efter en sygdomsperiode. Det skal ske m.hp. at genvinde tabte færdigheder til gavn for såvel den enkelte som for kommunekasser, der på sigt vil spare penge til hjemmehjælp.

Christian Heiberg

Jeg er 72 år, er født i København og opvokset i Virum. Jeg kom til Frederikssund i 1965 som grøntdisponent i Markedshallen. Derefter blev jeg kioskforpagter i en del år. Derefter arbejdede jeg på fabrik i 16 år, deraf de 10 som tillidsmand. Jeg har nu været i Ældrerådet i 8 år.
Jeg har i mange år været i lokalbestyrelsen for Evnessvages Vel – for at arbejde for ordentlige forhold for alle handicappede borgere.
Dette arbejde vil jeg også prioritere i Ældrerådet, således at alle ældre får en værdig alderdom med tilstrækkelig omsorg og pleje.
Jeg vil arbejde for at der (igen) oprettes lokalt klageråd, således at man kan få et problem klaret hurtigt. Ligeledes vil jeg arbejde for bedre rengørinshjælp.
Transport- bustrafikken bør forbedres, så det bliver muligt at køre i hus til kommunekontoret, ligeledes må transport til undersøgelse og besøg på Hillerød sygehus gøres bedre. Nu skal man med 4 busser fra Hornsherred for at komme dertil.

Ole Klenke

Jeg  er 72 år, født og opvokset i Frederikssund og det meste af mit voksenliv har adressen for mig og min familie også været Frederikssund.

Er for nuværende medlem af ældrerådet, har tidligere været næstformand i rådet, samt formand for klagerådet.

Har i hele min voksentilværelse bestridt poster, hvor jeg skulle varetage andres interesser, først som tillidsmand ude på de enkelte arbejdspladser, senere som fagforeningsformand i ca. 25 år, og derefter amtskonsulent for LO i Frederiksborg Amt.

De senere år har jeg været formand for boligselskabet Rosenvænget med omkring 1.200 boliger her i Frederikssund, Stenløse og Helsinge, jeg har været bestyrelsesmedlem i boligadministrationsselskabet Domea med ca. 40.000 boliger på landsplan, de to poster måtte jeg desværre sige farvel til, da min kone og jeg valgte at flytte i ejerbolig.

Har været næstformand i den socialdemokratiske valgkreds Frederiksværk i en lang årrække, gennem 10 år været skatterådsmedlem her i Nordsjælland.

Der udover har jeg haft flere tillidsposter og hverv indenfor det politiske liv både i Frederikssund, Nordsjælland og på landsplan.

Nuværende tillidsposter er formand for en efterløns- og pensionistforening, bestyrelsesmedlem i brancheforening indenfor byggesektoren, og så lidt småposter i fritidsforeninger.

Så der er plads i kalenderen til at gøre en forskel.

 

Kandidater fra Jægerspris - som er valgt til Ældrerådet pr. 1. januar 2014

 

Rigmor Nielsen

Har igennem 6 år siddet i Ældrerådet, hvor jeg har været kasserer. Derudover siden 2004 været med i Jægerspris Pensionistforenings bestyrelse, de seneste år som næstformand. Er også med i bestyrelsen i Samrådet/husbestyrelsen på Vinkelvej nr. 6.
Har arbejdet som dagplejer siden 1976, de sidste arbejdsår som tilkaldevikar på flere børne-institutioner. Gennem ca. 10 år været kasserer i Jægersprisgarden. Således har jeg igennem mange år arbejdet med mange mennesker og er åben for andres behov og vil prøve at hjælpe, hvor jeg kan.

 

Kandidater fra Skibby - som er valgt til Ældrerådet pr. 1. januar 2014

 

Lise Lotte Due

Jeg flyttede til Skibby fra København i 1961. Undervist som lærer i folkeskolen og den kommunale aftenskole. Tog senere også uddannelse som soc.pæd. fra Jægerspris seminarium, da jeg blev ansat ved social psykiatrien. Dette arbejdede jeg med de sidste 21 år af mit arbejdsliv.
Jeg har altid været meget interesseret i samfundsforhold og blev derfor valgt ind i skibby byråd, hvor jeg sad i 16 år bl.a. som viceborgmester. Da jeg sluttede mit politiske liv, havde jeg stadig lyst til at involvere mig i samfundet og derfor stillede jeg op til Ældrerrådet i Skibby og blev valgt, her fungerede jeg som formand. Ved kommunesammenlægningen fortsatte jeg i Frederikssund Ældreråd. Ialt har jeg siddet 12 år i dette råd, de sidste 4 år som formand. Jeg vil (som nu) i det nye Ældreråd stadig arbejde som ”vagthund” for de ældre i kommunen. Være med til at skabe de bedste forhold for alle 60+ere, både de, der bor hjemme og de, der er på vores institutioner. Som der står: Ældrerådet skal råde og vejlede de kommunale politikere i alle forhold, der har med de ældre at gøre. Der er meget godt nu, men der er også meget der kan gøres bedre og det skal vi stå sammen om, så vi får de bedste tilbud, der kan gøre livet lettere og bedre for alle os 60+ere. 

 Erik Nielsen


Efter at have været valgt til Ældrerådet ved de to foregående valg, genopstiller jeg til en tredie valgperiode. Gennem hele mit voksenliv har jeg været meget aktiv på foreningsfronten og har et bredt lokalt netværk, også fordi jeg har boet i Hornsherred siden 1949. Det har været både sportsforeninger, lokalradio, de danske forsvarsbrødre og grundejerforeninger, som jeg har været aktiv i med flere formands- og kassererposter. Efterhånden er jeg blevet 75 år gammel, men er stadig still going strong. I Ældrerådet har jeg interesse for det kulturelle felt for kommunens +60 årige, herunder de frivillige aktivitetscentre, men også øvrige ældrepolitiske spørgsmål optager mig bl.a. spørgsmålet om inddragelse af frivillige til varetagelse af opgver på ældreområdet.

 

Kandidater fra Slangerup - som er valgt til Ældrerådet pr. 1. januar 2014

 

Bent Jakobsen

Jeg er 69 år, gift med Lizzie og har 2 voksne døtre.
Før jeg gik på pension, arbejdede jeg som værkfører i større danske industrivirksomheder. I en længere årrække har jeg været næstformand i Slangerup Svømmeklub. Samtidig var jeg med i Frederikssund idrætsråd.
Jeg er bruger af Aktvitetshuset Kongshøj og flere af de foreninger, der holder til der.
Det er vigtigt for mig, at vores ældre medborgere bliver behandlet på en anstændig måde, når de har behov for hjælp. Den forestående digitalisering er et område, der skal være fokus på, så de medborgere, der ikke kan bruge en pc’er, ikke bliver glemt.

Jimmy Sarvad

Jeg er født den 30. juni 1950 og jeg bor i Slangerup.
Jeg vil godt være med til at gøre en forskel for de ældre i Frederikssund Kommune.
Min baggrund er, at jeg er formand i Slangerup Boligselskab, som består af 155 boliger. Er endvidere vikar i hjemmeplejen og i plejeboligerne i Frederikssund Kommune, så jeg kender til at arbejde med og for ældre.
Mit civile job i hverdagen er turistchauffør, så jeg har en del kendskab til mennesker.