Nyhedsbreve 2016

Den 10. maj 2016

Ældrerådet har gentagne gange givet udtryk for, at der var og er behov for flere ”varme hænder” på plejecentrene. Kommunen vil nu modtage over 8 mill. kr. når den nye værdighedsspolitik er blevet endelig godkendt. Værdighedspolitikken er opdelt i 5 indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Mad og ernæring samt En værdig død.

Pengene tænkes fordelt således, hvis det godkendes af byrådet,
Livskvalitet ialt 3.843.627 kr.
Selvbestemmelse 2.469.842 kr.
Kvalitet m.v. 1.500.000 kr.
Mad og ernæring 254.038 kr.
En værdig død 525.494 kr.
Herudover anvendes 71.000 kr. til udarbejdelse af værdighedspolitikken, dialog og administration.

Om ovennævnte beløb giver sig udslag i flere ”varme hænder” er da et godt spørgsmål. Der påtænkes bl.a. ansat følgende medarbejdere: to til at arbejde med rehabilitering, heraf den ene i visitationen. En demenskonsulent, en medarbejder til velfærdsteknologi, en diætist samt to palliative sygeplejersker. Herudover een ansat mere til hvert plejecenter (5 ialt) mhp. flere aktiviteter og for at åbne for borgere uden for kommunen. Der er også etableringsomkostninger til de nyansatte, f.eks. skriveborde, stole, telefon og computere samt biler. Ældrerådet har på rådsmødet den 9. maj stillet spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt med alle de biler.

Udover ovenstående anvendes pengene bl.a. til kompetenceudvikling af personale, afskaffelse af egenbetaling på kørsel for borgere, der modtager servicelovstræning, 2 busser, 30 skylle/tørretoiletter samt til flere andre mindre udgifter.

Den nye lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. Borgerne tilbydes stadigvæk et besøg ved det fyldte 75 år, men de obligatoriske årlige tilbud er først fra det fyldte 80 år. Endvidere giver lovændringen mulighed for at udvide målgruppen til også at omfatte aldersgruppen 65 til 79 år.

Pr. 1. juni udtræder undertegnede webmaster og næstformand Hanne Vedersø Ældrerådet, idet hun fraflytter Frederikssund Kommune. Der vil blive indkaldt en suppleant.

 

 
Den 20. marts 2016

 Repræsentanter for Ældrerådet har i den forgangne uge deltaget dels i rejsegildet for udvidelsen af Pedershave dels i receptionen for Sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe, som har opsagt sin stilling i Frederikssund Kommune pr. 1. april. Birte skal være centerchef for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune.

 På ældrerådsmødet den 29. februar fik Ældrerådet en meget fin og fyldelsgørende redegørelse fra afdelingsleder Pia Winther om, hvad der er oppe i tiden i forbindelse med Ældre og Sundhed. Frederikssund Kommune har fået tildelt puljemidler til et projekt der skal udvikle det gode måltid for ældre, især for hjemmeboende borgere, der modtager madservice. Det er planen, at puljen skal bruges i samarbejde med frivillige foreninger til at etablere spisevenner og spiseklubber. I puljen er der primært afsat penge til betaling af maden til de frivillige, men også til mindre indkøb/forbedringer af køkkener, der skal bruges i forbindelse med spiseklubberne. Borgere der tilknyttes spisevenner eller spiseklubber tilbydes et besøg af en diætist.

 Analyse af de brugerstyrede centre er nu i gang. Der opgøres antal brugere, antal faste aktiviteter, enkeltstående aktiviteter, frivillige timer og timer hvori huset bliver brugt. Resultatet af analysen skal medvirke til at fordele midlerne fremover på området. På Kommunens budget for 2016 var der planlagt en besparelse på 275.000 kr. denne besparelse blev udskudt til 2017.

 Da der i øjeblikket sker en opgaveglidning fra hospitalerne til kommunerne, er det nødvendigt med en opkvalificering af medarbejderne i Ældre og Sundhed, således at de vil være i stand til at varetage de nye opgaver. Politikerne har vedtaget, at uddannelsesniveauet for social- og sundhedsassistenter skal øges, således at de fremover skal udgøre 75% af den samlede gruppe assistenter og hjælpere. Et oplæg til denne kompetenceudvikling præsenteres for Velfærdsudvalget på deres møde i april.

 Tolleruphøj og De Tre Ege har fået udviklet egne hjemmesider, som er meget informative for både beboerne, pårørende og andre interesserede.

Ældrerådet har den 3. marts været til fællesmøde med Velfærdsudvalget, hvor bl.a. den kommende værdighedspolitik samt hvad man skal bruge ”værdighedsmilliarden” til blev drøftet. Frederikssund Kommun får ca. 8 mill. kr. Ældrerådet havde allerede afgivet et foreløbigt høringssvar, dette er nu efterfølgende er blevet uddybet og sendt til udvalget.

 

 

Den 10. februar 2016

Da der ikke udkom et nyhedsbrev i januar måned, dækker dette nyhedsbrev både januar og februar måneder 2016.

Den 1. marts træder loven om værdighedspolitik i kraft. Kommunens værdigheds-politik skal være vedtaget senest den 1. juli 2016. Samtidig skal en redegørelse for anvendelse af midlerne i 2016 godkendes af ministeriet. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til pleje og omsorg for den enkelte ældre: Livskvalitet, selvbestem¬melse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i pleje, mad og ernæring samt en værdig død. I loven står der også, at Ældrerådet skal inddrages i processen og vi bliver indkaldt til dialogmøde med Velfærdsudvalget i forbindelselse med udvalgets møde i starten af marts måned 2016.

Som tidligere nævnt har Ældrerådet allerede foreslået og vil fortsat foreslå, at bemandingen i spidsbelastningsperioderne morgen og aften, både i Døgnplejen og på omsorgscentrene bliver udvidet – altså flere varme hænder. Ældrerådet ser frem til dialogmødet og til at få indflydelse både på, hvad værdighedspengene skal anvendes til, men også til hvordan værdighedspolitikken bliver udformet.

Der er nu opsat hjertestartere på alle 6 omsorgscentre, de er placeret indendørs tæt på udgang. Leverandøren sørger for, at hjertestarterne bliver registreret og at de serviceres samt at der kommer undervisning af medarbejderne.

I forbindelse med budget 2016 blev der afsat midler til brandsikring af hjem. Kommunen vurderer, at 50 hjem i løbet af 2016 kan få et brandforebyggende tilsyn af Beredskabet. Borgerne skal give tilsagn før et evt. besøg af Beredskabet.

Kommunen har indkøbt og vil afprøve en ny form for medicindosering – DoseSystem, som giver besked, når medicinen skal indtages. Hvis dette ikke sker, får sundhedspersonalet besked. Systemet vil gøre borgerne mere selvhjulpne.

Ældrerådet er inviteret til de to dialogmøder, der afholdes den 11. februar 2016 dels på Tolleruphøj, hvor det er kommunens hensigt at indkvartere flygtninge i den gamle rehabiliteringsafdeling (alle bo-grupper har givet høringssvar) – dels på Nordhøj 2, som næsten står tom.

Omsorgsklovnen Lille Ruth skal i det kommende år besøge Pedershave, Haven, Nordhøj og De Tre Ege.