Kandidater til Ældrerådsvalget

Vibeke Davids Hansen

Jeg er 69 år og har siddet i Ældrerådet i 4 år. Jeg arbejdede i banksektoren indtil jeg for 6 år siden gik på pension.

Hvis jeg bliver genvalgt til Ældrerådet vil jeg fortsat arbejde for at bevare og udbygge de tilbud – f.eks. Lundebjerggård, som kommunen giver de endnu raske og rørige seniorer, så de kan beholde deres sociale netværk og holde sig i gang. På den måde sikrer vi, at det varer længere, før de får brug for hjælp fra kommunen. Jo flere seniorer, der klarer sig selv, des flere midler bliver der til dem, som virkelig har behov for hjælp.

 

 

 

Vicki Hansen

Har i mange år været afdelingsleder i

Socialforvaltningen i Frederikssund kommune.

Har arbejdet med voksenområdet. Det vil sige borgere med handicap, misbrug og sociale problemer.

Sidder på nuværende tidspunkt i Ældresagens bestyrelse i Frederikssund.

Er bisidder i Ældresagen.

 

 

Christian Heiberg

Jeg har siddet i ældrerådet i 3 perioder og ønsker forsat at arbejde med blandt andet:
- Bedre normeringer på plejehjem og råd til flere ”varme hænder”
- Planlægning af nyt plejehjem så ventelisten kan nedbringes
- Afhjælpning af genindlæggelser der i dag er ca 20%.
- Bedre aflastning til syge som ellers klares hjemme.
- Ingen nedskæring på de brugerstyrede aktiviteter på centrene
- Bedre bustrafik i hele kommunen og at linje 65E bevares

 

 

Søren Holmgaard

Antallet af ældre er stærkt stigende.

I vores kommune forventes der at være 54,4% flere ældre i 2025.

Det er indlysende, at gruppen af ældre, der i forvejen udgør en stor gruppe, får endnu større samfundsmæssig betydning. For at dette faktum ikke skal komme til at udfordrer systemet, kræver det en omfattende planlægning.

Derfor bliver Ældrerådets arbejde også endnu vigtigere i fremtiden som sparringspartner til myndighederne, ”vagthund” og talerør for de ældre.

Disse samfundsopgaver har jeg meget lyst til at arbejde med, da det naturligvis er vigtigt, at de ældres tilværelse er sund og indholdsrig, samt at der hvor der er behov, bliver den rette hjælp tilbudt.

 

 

Benny Andersen

Jeg interesserer mig for de økonomiske forhold som skabes for/imod de ældre.

Jeg er uddannet revisor og er stadig på arbejdsmarkedet som selvstændig erhvervsdrivende. De sidste 30 år har jeg været ansat i Kommunernes Landsforening som regnskabschef.

I min fritid interesserer jeg migfor min have, min familie med børnebørn, og især min gamle mor på 96 år og hendesoplevelse af at være gammel, som ikke er lige let.

Jeg har nu været i ældrerådet siden marts 2016 og føler, at jeg kan bidrage med mit arbejde i rådet til fordel for de ældre i kommunen. 

 

Gerd Espenhain Bøwig

Jeg er regnskabsuddannet.

I april 2017 stoppede jeg efter 18 år i bestyrelsen i Hornsved Grundejerforening (1092 medl.) heraf sad jeg de sidste 9 år som kasserer.

Jeg synes Frederikssund Kommune er tilbøjelig til at glemme de mennesker som bor på den anden side af Fjorden.

Jeg mener, at kommunens Rehabiliterings afdeling på Frederikssund sygehus trænger til nytænkning.

Her udover vil jeg ligeledes gøre noget mere for de ældre, som bor eller påtænker at bosætte sig i Kulhuse/Jægerspris.

 

Lissi Gyldendahl

Det der driver mig og grunden til, at jeg stiller op til ældrerådet er:

- At de svageste ældre får de bedst mulige vilkår for at blive hørt og set.

- At alle ældre har mulighed for et godt liv med selvbestemmelse og ligeværdighed.

- At sikre en intens opfølgning af kvaliteten i ældreplejen.

Jeg er med i Faglige Seniorer Nordsjælland og har i år været med til at oprette Faglige Seniorers tværfaglige kommuneudvalg i Frederikssund.

 

Rigmor Nielsen

Jeg har siddet i ældrerådet siden kommunesammenlægningen bortset fra en periode på knap 2 år

Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Jægerspris pensionistforening som kasserer samt i Danske seniorer i Frederiksborg kredsen og i Samrådet/ husbestyrelsen på mødestedet på Vinkelvej

Igennem mit arbejde har jeg en god kontakt til mange ældre, og vil stadig gerne gøre en indsats for et bedre ældreliv.

I mit arbejde i ældrerådet har jeg været meget beskæftiget med maden til ældre, både på plejehjemmene og til de hjemmeboende

Jeg er åben for andres behov og vil prøve at hjælpe, hvor jeg kan.

Lise Lotte Due

Efter at have siddet i Ældrerådet i en hel del år, nogle som formand, ved jeg af erfaring, at vi har været med til at gøre en forskel. Alt hvad der har med den ældre generation at gøre i kommunen, skal sendes til høring hos os, og vi råder og vejleder derfor politikerne, som vi synes er bedst for de ældre borgere. Det er lige fra plejeplaner til mad og asfalt, så det er meget bredt. Vi skal gerne være der for både den syge og raske medborger, og det er vores mål.

Meget går godt, men der er også forhold der kan blive bedre. Jeg vil meget gerne fortsætte dette vigtige arbejde, og stiller derfor op til en ny periode.

 

Erik Nielsen

Jeg har interesse for det kulturelle felt for kommunens borgere over 60 år, herunder de frivillige aktivitetscentre, men også øvrige ældrepolitiske områder interesserer mig. Blandt andet har spørgsmålet om at inddrage frivillige, i at varetage opgaver på ældreområdet optaget mig.

Jeg har været i Ældrerådet i tre valgperioder. Har altid været aktiv på foreningsfronten.

Jeg har været formand for aktivitetscenteret, Nyvej i Skibby i 9 år og medlem af Frederikssund Kommunes ældreråd i 12 år.

Jeg er meget aktiv i debatter omkring samfundsspørgsmål og underskriftsindsamlinger.

 

Inge Rasmussen

Jeg har siden 2013 været formand for Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter.

Jeg vil arbejde for, at alle ældre får de bedste muligheder for aktiviteter og nærvær, også de hjemmeboende ældre.

Desuden vil jeg styrke samarbejdet med kommunen og prøve at gøre vejen fra borger til kommune så kort som mulig.

 

 

Karsen Roed

Jeg har været aktiv i ældresagen i Skibby, som ”den hjælpende hånd” siden februar 2011, hvor jeg går til hånde med mange småting, som enlige ikke kan klare.

Derudover er min kone og jeg vågekone m/k, hvilket vi begyndte på i maj 2016, da vi mener, at ingen skal dø alene.

Jeg er formand i Skibby Bridgeklub og er aktiv som håndbolddommer. Selv spiller jeg badminton, og går i øvrigt meget op i ældres forhold i kommunen.

 

 

Arne Christensen

 Jeg har en meget positiv oplevelse af de mange frivillige, der gør et meget stort stykke meningsfyldt omsorgs arbejde, til hjælp, glæde og gavn for mange ældre i lokalområdet.

Jeg stiller op til ældrerådet i kommunen, da jeg mener, at kunne bidrage med energi og vilje til, at medvirke til et forsat godt ældrerådsarbejde, og måske kunne medvirke sammen med rådet til en endnu bedre ældreomsorg.  Det er min opfattelse, at det man blandt andet skulle have mere fokus på er ældreboliger, som jeg godt kunne tro, der blev et udvidet behov for. Der kan imellem det at bo i hus eller lejlighed være et tomrum, der måske kunne udfyldes med andre bomuligheder før en plejehjems plads eventuelt bliver en nødvendighed.

 

 

Jørgen Hansen

Min faglige baggrund er en uddannelse som revisor fra Handelshøjskolen i København. Denne uddannelse har jeg anvendt indenfor IT-branchen og senere indenfor offentlig administration i Danida, dansk bistand til udviklingslande, hvilket har ført til besøg i en række lande i Afrika og Sydøst Asien.

Jeg har som diplomat været udstationeret 3 år i Japan, hvilket har givet mig et indblik i et samfund, som i endnu højere grad end det danske, har en stor andel af ældre borgere i forhold til den samlede befolkning. Jeg har også fået et indblik i de udfordringer, som dette forhold har medført indenfor ældreomsorg, men også kreative løsninger indenfor kultur og fysisk aktivitet.

 

 

Bent Jakobsen

Jeg vil fortsat arbejde for, at vores ældre medborgere bliver behandlet på en værdig måde, særligt hjemmeboende, der modtager pleje, med fokus på den udbredte brug af vikarer.

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne overholdes på alle områder.

Ved budgetlægningen er det vigtigt at holde øje med rammerne, for de næste år, da det er her det bestemmes, hvor mange penge der er til rådighed, for eksempel til de ældre.

Jeg har været med i ældrerådet i 4 år, og har jeg fået indsigt og viden om hvilke muligheder, ældrerådet har for at påvirke politikerne. Jeg er bruger af Aktivitetshuset Kongshøj, og de tilknyttede foreninger

 

Jimmy Sarvad

Jeg har de sidste 4 år været med i ældrerådet. Jeg mener, det er vigtig, at der er nogle, som har kontakt til vores politiker, og følger op på hvad vores embedsmænd laver. En sag skal ses fra mange sider.

Min bagrund for at genopstille er, at jeg kender en del til plejepladser, da jeg i en år række har arbejdet inde for  boliger, samt hjemmepleje. Det er ikke blevet nemmer for fagpersonale og leder, da der konstant mangler penge og ”varme hænder”. Det skal vi prøve at gøre noget ved.

Det vil være godt med flere penge og det skal vi prøve at påvirke ved de kommende budgetlægninger. Så det er et af mine mål, samme med et stærkt ældreråd i Frederikssund.