Ældrerådets referater

 

Ældrerådet

Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 09:15 – 12:30

Mødelokale F2, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund


MØDEDELTAGERE

 

Formand: Lise Lotte Due  

Næstformand: Benny Andersen

Rigmor Nielsen

Vicki Hansen

Vibeke Davids Hansen

 

Lissi Gyldendahl

Christian Heiberg

Søren Holmgaard

Arne Christensen

Lise-Lotte Tøttrup (referent)

 

Referat

 

1.    Orientering fra kommunen

Udgår

 

 

2.    Godkendelse af dagsorden og referat fra den 04.12.17

Dagsorden samt referat af 4. december blev godkendt

 

Referat fra konstituerende møde den 11. december blev ligeledes godkendt, dog med en bemærkning fra Christian vedrørende indledningen, hvori der står, at Ældrerådet kan vælge en kasserer, der ikke er medlem af rådet. Christian påpegede, at der ikke var nogen dialog vedrørende dette.

 

 

3.    Orientering fra formand

v/ Lise Lotte Due

Lise Lotte har sendt nytårshilsen til tidligere formand for Velfærdsudvalget Kasper Andersen.

 

Lise Lotte har modtaget en mail fra to skoleelever fra 9. klasse på Trekløverskolen.

Mailen omhandlede fem spørgsmål i forhold til en projektopgave, de skal lave.

 

Hvad er værdig Ældrepleje?

Ældrerådet mener, det er respekt, og at de ældre lever det liv, de gerne vil.

 

Hvordan sikres den bedste trivsel i kommunen?

Ældrerådet kommenterede følgende:

At der stilles de ressourcer til rådighed, den enkelte har behov for.

At ældre har og får mulighed for at gøre det de ønsker.

At aktiviteter er til at betale for de ældre.

 

Hvordan er ældres trivsel i Frederikssund Kommune?

Ældrerådet kommenterede følgende:

Det er meget individuelt. Ældre er meget forskellige

Spørgsmålet bør uddybes.

Der er mange udfordringer, blandt andet også geografisk og i forhold til infrastruktur.

Der var en dialog omkring spørgsmålet.

 

Hvordan ser fremtiden for ældreplejen i Frederikssund Kommune ud?

Ældrerådet kommenterede, at det kommer an på hvor mange plejekrævende, der kommer i fremtiden, hvilke midler/puljer, der kommer fra regeringen og hvilket serviceniveau, der politisk besluttes.

Der var en dialog omkring emnet.

 

Har de sidste års fald i budgetterne medført forringelser i ældreplejen?

Ældrerådet mener, at de centrale puljer, der er udmøntet, har hjulpet meget på økonomien i ældreplejen

 

Der var en dialog omkring spørgsmålene og enighed om, at det var meget generelle spørgsmål, som er bredt formuleret, hvilket gør det svært at svare på.

 

Arne spørger ind til, om der ikke foreligger noget materiale på de enkelte områder og mener, at spørgsmålene burde sendes til Ældre og Social Service.

 

Lise Lotte udfærdiger svar til eleverne

 

Lise Lotte havde fået en invitation til workshop fra teknologisk institut. Workshoppen omhandler faldforebyggelse og afholdes den 17. januar 2018 i Hørsholm. Lissi ville gerne deltage, og fik materiale fra Lise Lotte.

 

Ældrerådsmedlemmer er fra ”DANSKE ÆLDRERÅD” inviteret til temadag om ”Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd/seniorråd” Temadagen afholdes den 26. februar i Allerød

Lissi, Vicki, Arne og Søren deltager.

 

 

 

4.    Økonomi

v/ Rigmor Nielsen

Regnskab 2017 er opgjort. Regnskabet blev rundsendt, og Rigmor kommenterede, at hun havde fået skrevet noget forkert, hvilket bliver korrigeret. Regnskabet mailes efterfølgende til Lise-Lotte Tøttrup, der rundsender til Ældrerådet til orientering og videresender til ansvarlig Økonomikonsulent i Økonomiafdelingen.

 

Viki spurgte ind til forskellige poster i regnskabet herunder, gaver, udlæg m.m. Rigmor svarede på, hvad de forskellige poster indeholdt.

 

Søren foreslog, at der kunne bruges nogle midler til at sprede budskabet omkring ældrerådet. Han mente ikke der informeres nok omkring, hvad og hvem Ældrerådet er.

 

Der blev uddelt formular til medlemmerne omkring kørepenge og udlæg.

 

Diæter udbetales fra kommunen efter hvert ældrerådsmøde.

 

Lissi spurgte om der laves budget. Svaret herpå var, at det bliver der ikke.

 

 

5.    Sager til høring

Velfærdsudvalget, Sundhedsudvalget.

Ældrerådet har ikke modtaget dagsordener.

 

 

6.    Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst

Der har ikke været nogen møder.

 

 

7.    Orientering fra fagudvalg

Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Uddannelsesudvalget

Vækstudvalget

 

Ikke nogen bemærkninger vedrørende møder i fagudvalg

 

Politisk mødekalender for 2018 er vedhæftet som bilag

 

 

8.    Repræsentanter til:

Der er valgt repræsentanter jf. nedenstående:

 

·        Smagspanelet ”Mad til hver Dag”

Rigmor og Christian

Lise-Lotte Tøttrup giver besked til ”Mad til hver Dag”.

 

·        Møder med Attendo

Lissi, Vibeke og Søren

 

·        Omsorgscentre:

Ældrerådets kontaktperson til Pedershave: Vicki

(Centerleder Henriete Thomsen kan kontaktes på

mail hasth@frederikssund.dk)

 

Ældrerådets kontaktperson til Solgården: Arne

(Centerleder Marianne Broby kan kontaktes på mail mband@frederikssund.dk)

 

Ældrerådets kontaktperson til De Tre Ege: Benny (Centerleder Bettina R. Wiegaard kan kontaktes på mail bhass@frederikssund.dk)

 

Ældrerådets kontaktperson til Nordhøj: Lise Lotte (Centerleder Bettina R. Wiegaard kan kontaktes på mail bhass@frederikssund.dk)

 

Ældrerådets kontaktperson til Tolleruphøj:  Lissi

(Centerleder Marianne Broby kan kontaktes på mail mband@frederikssund.dk)

 

Der var efterfølgende en dialog omkring, hvad der ligger i opgaven i at have kontakten til plejecentrene.

 

Ældrerådet mente ikke, det er hensigtsmæssigt, at Nordhøj og De Tre Ege har den samme leder.

 

Pedershave og Tolleruphøj bør besøges i 2018

 

 

·        Medlemmer i ældrerådet med særlig fokus på enkelte udvalg jf. nedenstående:

Teknisk udvalg: Christian, Søren

Plan- og Miljøudvalg: Arne

Vækstudvalg: Arne, evt. Søren

Social- og sundhedsudvalg: Lissi og Vicki

Velfærdsudvalg: Vicki, Arne

Opvækstudvalget: Vibeke

Uddannelsesudvalget: Vibeke

Fritids- og Kulturudvalget: Vibeke

 

Vibeke mente, det er meget vigtigt at følge Fritids- og Kulturudvalget, da der her kan ligge en del, der har med ældre at gøre.

 

En af Arnes mærkesager er boliger til ældre og ønsker derfor at have fokus på udvalg, hvor sådanne emner berøres.

 

Der var en dialog omkring, hvem der skriver høringssvar.

Der kan godt skrives høringssvar fra den person i Ældrerådet, der har kontakten til udvalget, men der skal være en dialog i ældrerådet, så man så vidt muligt er enige i svaret.

 

Vibeke mente, at høringssvar først bør skrives efter en dialog i Ældrerådet, således at man ikke er ”farvet” af et høringssvar der er skrevet på forhånd.

 

Dagsordner med tilhørende bilag vedrørende Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sendes direkte til Ældrerådets medlemmer af sekretær i Byrådssekretariatet Karin Petersen.

 

 

9.    Forretningsorden

Oplæg til forretningsorden var udsendt sammen med dagsordenen.

Der var enighed om, at mange af punkterne, der stod i den medsendte forretningsorden, også var beskrevet i vedtægterne.

Det er vigtigt at holde de to ting adskilt.

 

Der var en dialog omkring oplægget og omkring vigtigheden af at have en forretningsorden.

 

Benny mente ikke en forretningsorden er nødvendig, da Ældrerådet kan fungere i forhold til vedtægterne.

 

Arne mente, at niveauet i Ældrerådet skal højnes, og at det derfor er vigtigt med en forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde ”spilleregler”, hvori det skal fremgå, hvad medlemmerne skal levere, og hvad man kan forvente.

Han mente, det er godt, at der foreligger materiale vedrørende forretningsordenen, og hvis det kan udbygges er det rigtigt godt.

 

Der foreligger desuden også et inspirationspapir under Danske Ældreråd.

 

Der blev vedtaget, at Lissi, Vibeke, Arne og Lise Lotte udfærdiger et oplæg til en forretningsorden.

Lissi er ”tovholder” og indkalder til første møde.

 

Når forretningsordenen er udfærdiget og Ældrerådet er enige, kan der arbejdes videre i forhold til Vedtægterne.

 

Lissi bemærkede, at der bør laves en strategi for information i samarbejde med byrådet jf. stk. 2.4 i vedtægter for Ældrerådet.

I stk. 2.4 står ligeledes, ”på baggrund af informationsstrategien medvirker Ældrerådet til at orienterer borgerne om kommunens ældrepolitik og om tilbud til ældre i øvrigt”

 

Byrådets budgetseminar i afholdes sidst i august. Ældrerådet ville gerne have oplysninger omkring budgettet før budgetseminaret. Det vil Lise Lotte gerne arbejde for. Lise Lotte mente, at Ældrerådet informeres for sent i forhold til budgetforslag, og de derfor ikke har mulighed for at forholde sig til og/eller komme med input.

Når politikerne får oplysninger om budgettet, bør Ældrerådet også informeres.

Ældrerådet ønskede en tidsplan for budgetlægningen 2019, Lise-Lotte Tøttrup har undersøgt i budgetafdelingen om der foreligger en sådan, det gør der på nuværende tidspunkt ikke.

 

 

10.Evaluering af ældrerådsvalget 2017

Der var forslag om at der afholdes evalueringsmøde d. 1. marts i forbindelse med det ordinære Ældrerådsmøde.

Peer Huniche, Kirsten Kaasberg og Gitte Christiansen inviteres til mødet.

 

Ældrerådet mente fortsat, at de vedtægter samt procedure for valget, der blev vedtaget ved Byrådsmødet d. 26. april 2017 ikke var hensigtsmæssige.

 

Lissi mente, at der ved afstemning bør ses på, at det er en stor kommune, og der skal ses på det i forhold til antal stemmeberettigede i de enkelte områder.

Der var en dialog omkring afstemning og det demokratiske valg samt omkring proceduren.

 

 

11.Næste møde

Mødekalender 2018 er vedhæftet som bilag.

 

Næste ordinære møde afholdes torsdag den 1. februar kl. 9:15, Rådhuset, Torvet 2. i mødelokale F5, 2. sal (bag kantinen). Rigmor meldte afbud.

 

Der var en dialog omkring afholdelse af budgetmøde i august. Datoen for budgetmøde d. 30. aug. fastholdes.

 

 

 

12. Eventuelt

Telefonlisten vedrørende Ældrerådet er korrigeret og vedhæftet som bilag.

 

Arne mente, at Ældrerådets hjemmeside bør opdateres.

Benny overtager ”ansvaret” for hjemmesiden, der hurtigst muligt bliver opdateret.

Der var en dialog omkring at få oprettet ny mere tidssvarende hjemmeside.

Vibeke har kontakt til en, der eventuelt kan sætte en ny side op.

 

Vibeke ønskede, at alle overvejer, hvordan hjemmesiden bør se ud, og at der i Ældrerådet kan være en dialog omkring, hvordan hjemmesiden skal præsenteres. 

 

Der var en dialog om, navnet Ældreråd bør ændres. Bør det hedde Seniorråd? Der var ikke enighed i Ældrerådet herom.

 

Lise Lotte Due har fået henvendelse fra dem, der trykker brochure til Ældrerådet, om der ønskes ny. Der var enighed om, at det afventer. Brochuren koster ikke Ældrerådet noget.

 

Arne ønsker, at der fremover bliver holdt en kort pause under mødet.