Nyhedsbreve 2017

 

 

Nyhedsbrev fra Ældrerådet april 2017

 

 

Det, som Ældrerådet arbejder med i øjeblikket, er forberedelserne til Ældrerådsvalget i november 2017. Ældrerådet består af 9 medlemmer. Heraf er 3 valgt i Frederikssund, 2 i Jægerspris, 2 i Skibby og 2 i Slangerup.

Frederikssund kommune omfatter et stort geografisk område og det er ikke nødvendigvis de samme problemstillinger ældre borgere tumler med i Kulhuse og Østby som i Frederikssund og Slangerup.

Det er derfor magtpåliggende for det nuværende Ældreråd, at denne geografiske fordeling også skal gælde fremover. Ældrerådet har overfor Byrådet i et høringssvar påpeget, at det lokale kendskab betyder meget i forhold til rådets arbejde. Derfor finder vi, at det er vigtigt, at Ældrerådets medlemmer hver især har en forankring i eget lokalområde.

Ældrerådet inviterer til 4 opstillingsmøder, hvor vi håber, at der møder mange op, så vi kan få flere egnede kandidater at vælge imellem i alle områderne. Der vil blive indrykket annoncer i dagspressen med oplysning om tid og sted for møderne.

 

Ældrerådet har igennem længere tid overfor Byrådet påpeget, at der mangler aflastningspladser i kommunen. Der har hidtil kun været 1 plads til rådighed. Der var derfor med stor glæde, at vi kunne konstatere, at vores bønner var blevet hørt, idet budgettet for 2017 opererer med 5 aflastningspladser. 2 af disse fås ved nedlæggelse af 2 pladser på rehabiliteringsafdelingen, mens 2 nyoprettes.

Det betyder, at flere medborgere, som daglig passer og plejer en syg/dement ægtefælle hjemme, får et par dages tiltrængt pusterum og dermed mulighed for at deltage i familiebegivenheder lidt borte fra hjemmet.

 

Mad til hver dag arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af den leverede mad samt at komme med nye tiltag for at imødekomme brugernes ønsker. I øjeblikket pågår en brugertilfredshedsundersøgelse blandt både omsorgscentrenes- og de hjemmeboende borgere. Resultatet af denne undersøgelse forvente offentliggjort til august.

Det seneste tiltag fra Mad til hver dag er et tilbud til småtspisende ældre om at få ombyttet den sædvanlige portion middagsmad til en lidt mindre portion og en lille dessert – vel at mærke til samme pris som hidtil.

Dette initiativ hilser Ældrerådet velkomment. Det er vigtigt tl stadighed at have fokus på de småtspisende ældre. Det er vores håb, at sundheden kan forbedres, samtidig med at madspildet mindskes.

 

Der var i budgettet for 2017 lagt op til en samlet besparelse på DKK 250.000 på de brugerstyrede centre Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund, Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby og Aktivitetshuset i Slangerup. Denne besparelse blev heldigvis rullet tilbage. Byrådet vedtog i stedet at forsøge at harmonisere ressourcer og vilkår for de brugerstyrede centre. Lundebjerggård og Tolleruphøj har fået et fælles centerråd, som har udarbejdet nye vedtægter. De samarbejder fremover omkring planlægning af aktiviteter for 2017. Første fælles arrangement bliver en sommerudflugt for brugerne i slutningen af august.

Det brugerstyrede center på Vinkelvej skal flyttes til De tre Ege, hvor køkkenet bag cafeen nedlægges. Det skulle give et større areal til rådighed end på Vinkelvej. Samtidig er administrationen i dialog med lederen af De tre Ege omkring samarbejde, herunder lån af fælles rum, så Pensionistforeningen og andre brugere på sigt kan flytte flere af deres aktiviteter dertil.

Nyhedsbrev fra Ældrerådet juli 2017

 

I maj og juni måned har Ældrerådet i samarbejde med Frederikssund Kommune afholdt 4 opstillingsmøder i henholdsvis Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for at finde kandidater til det kommende Ældrerådsvalg. Valget finder sted den 21. november 2017 samtidig med valget til kommunalbestyrelse og regionsråd. Alle borgere +60 år kan stemme til Ældrerådsvalget. Det lykkedes at finde 17 kandidater fordelt med 4 fra Frederikssund, 4 fra Jægerspris, 4 fra Skibby og 5 fra Slangerup. Heraf skal vælges 9 medlemmer til det kommende Ældreråd.

Som det er fremgået af lokalpressen, blev der den 29. juni 2017 kl. 10.00 taget første spadestik til et nyt friplejehjem med 72 pladser på A.C Hansensvej i Frederikssund. Plejehjemmet opføres af Attendo, som allerede har opført og driver omkring 110 friplejecentre i Sverige. Det er imidlertid det første i Danmark, der opføres inden for rammerne af den nye friplejelov.

Ældrerådet var inviteret med til arrangementet, hvor vi fik forevist en model af det kommende plejehjem og fik en kort beskrivelse af de visioner, Attendo har for at drive friplejehjem i Danmark. Det lyder meget spændende og Ældrerådet vil løbende følge byggeriet. Vi er blevet lovet en plads i den følgegruppe, som skal bidrage med ideer til hverdagen på plejecentret.

Ældrerådet holdt vores månedlige møde den 29. maj 2017 på Solgården i Slangerup, hvor vi startede med en orientering og rundvisning ved Marianne Broby Andersen, der startede som leder på Solgården den 1. november 2016. Marianne kom fra et job som leder af Tolleruphøj og Haven i Frederikssund. Hun fortalte, at det første halve år havde været noget turbulent, men at alt nu var ved at falde på plads og Ældrerådet fik indtryk af et meget dejligt og velfungerende plejehjem med mange aktiviteter også for den del af beboerne, som er meget demente. Eksempelvis var der oprettet et ”mandeværelse” med bobspil og plads til andre mandlige sysler, så mændene kunne være lidt i fred for damerne.

Ældrerådet vil nu gå på en velfortjent sommerferie inden vi til efteråret skal tage fat på det videre arbejde med ældrerådsvalget og kommunens budget for 2018. Her forventer vi ikke de store initiativer og besparelsesforslag på grund af kommunalvalget til november.

 

3. juli 2017

Vibeke Davids

sekretær

 

Nyhedsbrev fra Ældrerådet – oktober 2017

 

På dette tidspunkt af året plejer Ældrerådet at have travlt med at drøfte besparelser på ældreområdet i kommunens budget for det kommende år. I år er det valgår, hvilket mærkes på de kommunale budgetter. Der er ikke så mange kontroversielle besparelser i år. Dog har Ældrerådet fundet anledning til at gøre byrådet opmærksom på, at vi finder forslaget om nedlæggelse af kommunelægefunktionen særdeles uheldig, idet funktionen omfatter et bredt spekter af opgaver, som efter vores opfattelse ikke kan løses af andre. Ligeledes har vi påpeget, at en planlagt besparelse på Kulturhusene på DKK 500.000 virker uigennemtænkt. Kommunen ønsker flere frivillige, men beskærer samtidig bevillingerne til de steder, hvor de frivillige har mulighed for at mødes og afholde diverse aktiviteter.

Den 1. september genåbnede afdeling C på De Tre Ege i nyrenoveret stand. Ældrerådet deltog i åbningsreceptionen den 14. september og kunne konstatere, at afdelingen er blevet meget flot såvel ude som inde til glæde for både beboere og personale.

Det nuværende Ældreråd er godt i gang med forberedelserne til valget den 21.november 2017, hvor der, samtidig med kommunal- og regionsrådsvalg, også skal afholdes valg til Ældrerådet.

Alle borgere i Frederikssund Kommune +60 år vil i den forbindelse få tilsendt et valgkort. Det vil være muligt at brevstemme til Ældrerådet i Borgerservice og på bibliotekerne, ligesom man naturligvis også kan afgive sin stemme på et af de 6 stemmesteder i kommunen på selve valgdagen.

Der er opstillet 17 kandidater til Ældrerådet. Heraf skal vælges de 9 personer, som skal udgøre kommunens Ældreråd i de næste 4 år.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt afholdelse af et valgmøde på Lundebjerggård den 12.11.2017 kl. 14-16, hvor de opstillede kandidater vil besvare spørgsmål fra deltagerne i salen. Vi håber, at rigtig mange vil møde op for at høre, hvilke visioner kandidaterne har til arbejder i det kommende Ældreråd.

Der vil ligeledes blive afholdt vælgermøder i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Tid og sted vil fremgå af dagspressen.

Ældrerådet håber, at rigtig mange af kommunens +60 borgere vil benytte deres stemmeret den 21.11.2017.

 

25.09.2017 -Vibeke Davids - sekretær